Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/index.php at 19 line
Buduj.com.pl - Portal budowlany
Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/ads/libraries/lib-db.inc.php at 76 line

Nowy siłownik w ofercie Nice Polska

Specyficzna kinematyka i geometria wspó‡pracy skrzyd‡a bramowego z si‡ownikiem
z napÍdem úrubowym wymaga úciúle okreúlonego i precyzyjnego montaSu si‡ownika
oraz ogranicza maksymalne wymiary przekroju s‡upka, na którym zawieszone jest
skrzyd‡o bramy. W przypadku s‡upków murowanych zawÍSa to znacznie moSliwoúE
zastosowania si‡owników do niektórych tylko modeli.
Nice Polska wprowadza do swej oferty now wersjÍ si‡ownika WINGO. Jest to
model z wyd‡uSonym korpusem, oznaczony: WINGO5000. Modyfikacja korpusu
si‡ownika, a co za tym idzie zwiÍkszenie d‡ugoúci úruby pocigowej, umoSliwia
Su nowych, zwiÍkszonych wymiarów montaSowych
zastosowanie w trakcie monta
A i B, odpowiednio do 255 mm i 320 mm. To z kolei u‡atwi bezproblemowy monta
S
si‡owników na bramach skrzyd‡owych osadzonych na murowanych s‡upkach o duSym
przekroju. Jednoczeúnie umoSliwi to zastosowanie tych napÍdów do wiÍkszych, niS
dotychczas skrzyde‡ bramowych.
Ograniczeniem jest teraz d‡ugoúE skrzyd‡a – do 350 cm (przy ciÍSarze
do 200 kg). Przy krótszych skrzyd‡ach ich ci
ÍSar moSe dochodziE nawet do 500 kg.
W ten sposób si‡owniki WINGO5000 uzupe‡niajc rodzinÍ si‡owników serii WINGO
rozszerzaj swój zakres zastosowaO na dowolne skrzyd‡owe bramy posesyjne.
Kompletacja zestawu opartego na nowych si‡ownikach obejmuje dwa si‡owniki
WINGO5000 wraz z elementami montaSowymi, centralÍ sterujc A60 i system
sterowania radiowego FLOR lub SMILO (nadajniki i odbiorniki radiowe).
Dodatkowo zestaw mo
Sna rozszerzyE o antenÍ odbiorcz, zwiÍkszajc zasiÍg
sterowania radiowego, oraz elementy podnoszce bezpieczeOstwo automatyki:
lampÍ ostrzegawcz i jedn lub dwie linie fotokomórek. Fotokomórki powinny byE
obowizkowym wyposaSeniem kaSdej bramy automatycznej.


Nice Polska

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2021

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt