Sprzedaż gruntu wraz z uzbrojeniem

Z wyjaśnienia Izby Skarbowej “(…) Zdaniem wnioskującego sprzedaż działek budowlanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, które są uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i gazową podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług.

Przedmiotem dostawy jest w opinii podatnika budowla, którą stanowi uzbrojenie terenu. W takim przypadku nie rozdziela się wartości gruntu i sprzedaż ta jest opodatkowana stawką preferencyjną, tak jak infrastruktura związana z budownictwem mieszkaniowym. (…) Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) cyt. ustawy o VAT do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Obiektami budownictwa mieszkaniowego są budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111- Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112- Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta RP (por. art. 2 pkt 12 ustawy o VAT). Z okoliczności sprawy wynika, że czynności wykonywane przez podatnika stanowią dostawę działek budowlanych uzbrojonych w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz gazową, doprowadzającą te media do każdej działki. Przedmiotem dostawy nie są więc obiekty budownictwa mieszkaniowego wymienione w cyt. przepisie i w konsekwencji, wbrew twierdzeniom podatnika, nie ma on zastosowania w przedmiotowej sprawie. Nie ma również zastosowania powoływana przez podatnika analogia do infrastruktury towarzyszącej. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) cyt. ustawy stawkę 7% stosuje się także do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowymi infrastrukturą towarzyszącą. Przez infrastrukturę towarzyszącą rozumie się między innymi wszelkie sieci rozprowadzające wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków (por. art. 146 ust. 2 cyt. ustawy o VAT). Możliwość stosowania stawki preferencyjnej dotyczy zatem robót związanych z infrastrukturą towarzyszącą, a nie dostawy budowli stanowiącej tę infrastrukturę. Nie można więc zastosować art. 2 pkt 6 cyt. ustawy o VAT stanowiącego, iż towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty, przy czym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (por. art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o VAT). Mimo że uzbrojenie terenu jest budowlą zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.) należy wyjaśnić, iż do dostawy budowli stosuje się także podstawową stawkę podatku od towarów i usług, gdyż cyt. art. 146 dotyczy wyłącznie dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego, a nie budowli. Podsumowując należy podkreślić, iż przedmiot dostawy powinien wynikać z umowy cywilnoprawnej zawartej między stronami transakcji. Zdaniem organów podatkowych w rozpatrywanej sprawie przedmiotem dostawy jest grunt i w tym przypadku ma zastosowanie cyt. art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a więc czynność podlegająca opodatkowaniu stawką podstawową. Jeżeli jednak w umowie określono, że czynność dotyczy budowli, to, wbrew twierdzeniom podatnika, nie ma do niej zastosowania cyt. art. 146 ustawy o VAT i również podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku. Odnosząc się do zarzutu istnienia w obrocie prawnym odmiennej interpretacji dotyczącej tej samej nieruchomości, zdaniem organu odwoławczego nie ma sprzeczności między stanowiskiem będącym przedmiotem niniejszego postępowania a stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Śródmieście. Zgodnie z jego treścią “jeżeli budowle lub ich części podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki 7% jako obiekty budownictwa mieszkaniowego, wówczas wartość gruntu powiększy podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w stawce 7%”. Organ podatkowy nie zajął zatem jednoznacznego stanowiska, że w stanie faktycznym opisanym przez podatnika we wniosku ma zastosowanie preferencyjna stawka podatkowa. (…)” (Odpowiedź Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 marca 2006 r., nr PP-B/406z-2/06/AKB zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)


 


Zobacz także Zwrot VAT na materiały budowlane tylko raz w życiu?

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2020

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt