Nr: #8192 Info: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/budujcom/public_html/ads/config.inc.php at 597 line

Pozwolenie na budowę

Nr: #8192 Info: Function eregi() is deprecated in /home/budujcom/public_html/modules/news/news.module.inc.php at 38 line
Procedura może różnić się zależnie od lokalnych wymagań konkretnej gminy, najpewniejsze i aktualne informacje, uzyskać można w rejonowych wydziałach architektury.
Nr: #8192 Info: Function eregi() is deprecated in /home/budujcom/public_html/modules/news/news.module.inc.php at 57 line
Podstawa prawna:
art. 28, art. 33 ust.1, art. 34
ust.4, art. 36 i art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, ze zmianami) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532)

Wymagane dokumenty:
1.
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (obowiązuje
wzór wniosku).
2.
4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7,
potwierdzającym wpis projektanta na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu
3.
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane (obowiązuje wzór oświadczenia),
4.
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,
5.
Pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a
ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane,
6.
W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz
obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art.
82 ust 3 pkt.1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji
architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych
rozwiązań w zakresie:
a) Linii zabudowy oraz elewacji obiektów
budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic placów i innych miejsc
publicznych
b) przebiegu i charakterystyki technicznej
dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza
granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także
podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego
7. w przypadku przedsięwzięć mogącego
znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska
8. w przypadku obiektów budowlanych, których
wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników,
takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory
wodne lub których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej
praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich
Normach, należy dołączyć specjalistyczna opinię wydaną przez osobę fizyczną lub
jednostkę organizacyjną, wskazaną przez właściwego ministra.

Opłaty skarbowe:
1.
Od wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub
rozbiórkę – 5 zł
2.
Od każdego załącznika do wniosku – 50 gr.
3.
Od zatwierdzenia projektu budowlanego – 38

4.
Od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów
prawa budowlanego:za wydanie pozwolenia na budowę nowego obiektu
budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie
działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2
powierzchni użytkowej - 1 zł
- nie więcej
niż - 500 zł
b) budynku
służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 8 zł
c) innego
budynku - 40 zł
d) studni oraz
urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 14 zł
e) budowli
związanych z produkcją rolną - 100 zł
f) sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych,
cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów
z drogi - 2000 zł
g) sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych
o długości do 1 kilometra - 14 zł
h) innych
budowli - 140 zł
i) urządzeń
budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 80 zł

W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji
mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni
mieszkalnej tego budynku.
Zwolnienia z
opłat skarbowych:
1) pozwolenia w
sprawach budownictwa mieszkaniowego
2) pozwolenia na
budowę:
- wydawane na skutek podań
wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych
lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego
lub klęsk żywiołowych,
- budynków szkolnych
oraz budynków przeznaczonych
na cele naukowe,
socjalne i kulturalne.
3) pozwolenia wydawane
jednostkom budżetowym i jednostkom samorządu terytorialnego.
Termin wydania
pozwolenia na budowę:
Do 65 dni od
dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji. Do terminu załatwienia sprawy nie
wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych
czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych
z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
Odwołanie:
Od decyzji stronom przysługuje
odwołanie do właściwego organu za pośrednictwem danego urzędu powiatowego bądź
starostwa, w terminie 14 dni ni od dnia otrzymania decyzji.
Informacje dodatkowe:

Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2019

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt