Jak uzyskać pozwolenia na budowę

Sam etap uzyskiwania pozwolenia na budowę może różnić się zależnie od lokalnych wymagań konkretnej gminy, najpewniejsze i aktualne informacje, uzyskać można w rejonowych wydziałach architektury.

Podstawa prawna: art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust.4, art. 36 i art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532) Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (obowiązuje wzór wniosku). 2. 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, potwierdzającym wpis projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (obowiązuje wzór oświadczenia), 4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 5. Pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane, 6. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust 3 pkt.1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie: a) Linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic placów i innych miejsc publicznych b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego 7. w przypadku przedsięwzięć mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska 8. w przypadku obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub których projekty budowlane zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach, należy dołączyć specjalistyczna opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną, wskazaną przez właściwego ministra. Opłaty skarbowe: 1. Od wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę – 5 zł 2. Od każdego załącznika do wniosku – 50 gr. 3. Od zatwierdzenia projektu budowlanego – 38 zł 4. Od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego: • za wydanie pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: - za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł - nie więcej niż - 500 zł b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 8 zł c) innego budynku - 40 zł d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 14 zł e) budowli związanych z produkcją rolną - 100 zł f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2000 zł g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych o długości do 1 kilometra - 14 zł h) innych budowli - 140 zł i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 80 zł W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. Zwolnienia z opłat skarbowych: 1) pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego 2) pozwolenia na budowę: - wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, - budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. 3) pozwolenia wydawane jednostkom budżetowym i jednostkom samorządu terytorialnego. Termin wydania pozwolenia na budowę: Do 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu. Odwołanie: Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do właściwego organu za pośrednictwem danego urzędu powiatowego bądź starostwa, w terminie 14 dni ni od dnia otrzymania decyzji. Informacje dodatkowe: Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).


Zobacz także Legalizacja samowoli budowlanych niekonstytucyjna

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2020

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt