Nr: #8192 Info: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/budujcom/public_html/ads/config.inc.php at 597 line

Zimowy obowiązek - odśnieżanie chodnika czyli prawne aspekty śniegu

Zima jest okresem, który stwarza szereg problemów nie tylko służbom drogowym. Należy bowiem pamiętać, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm) jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z położonych wzdłuż nieruchomości chodników. Obowiązek ten ciąży w takim samym wymiarze na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych oraz jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, jak również na innych podmiotach władających nieruchomością.

W rozumieniu ustawy, chodnikiem jest wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że obowiązek utrzymania w czystości dotyczy wyłącznie chodnika przylegającego bezpośrednio do nieruchomości. Nie dotyczy to zatem chodnika, na którym dopuszczalny jest płatny postój lub parkowanie pojazdów, ponieważ w takiej sytuacji obowiązki takie spoczywają na gminie, bądź też zarządcy drogi, w zależności od tego, kto pobiera opłatę z tego tytułu. Właściciel nie jest również zobowiązany do uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z przystanków, gdyż obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorcach użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

Niewykonanie obowiązku związanego z odśnieżeniem chodnika stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, o czym stanowi art. 10 ust. 2 ww. ustawy.
 
Niezależnie od przewidzianej przepisami prawa „odpowiedzialności karnej”, osoba niewykonująca ciążącego na niej z mocy ustawy obowiązku odśnieżania chodnika musi się również liczyć z odpowiedzialnością cywilną. Nie można bowiem zapominać, iż każda osoba, która ze swej winy wyrządziła drugiemu szkodę, zgodnie z treścią art. 415 kc, obowiązana jest do jej naprawienia. Szkodą w rozumieniu art. 444 kc są również wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała, o które nie trudno na oblodzonym czy też zaśnieżonym chodniku. W myśl przywołanego wyżej przepisu, poszkodowany może domagać się zwrotu wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów, w szczególności leczenia, a nawet kosztów przygotowania do innego zawodu, jeżeli zdarzenie prowadzi do inwalidztwa. W przypadku wyjątkowo nieszczęśliwych wypadków, prowadzących do całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, sprawca szkody może zostać zobowiązany do zapłaty renty. Urazy doznane w wyniku poślizgnięcia mają częstokroć nie tylko wymiar fizyczny, ale również są źródłem wielu cierpień psychicznych oraz bólu, co z kolei może uzasadniać żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w oparciu o treść art. 445 § 1 kc.
 
Właściciel nieruchomości może się, zgodnie z brzmieniem art. 429 kc, uwolnić od odpowiedzialności związanej z utrzymaniem porządku na chodniku poprzez powierzenie wykonywania tego obowiązku innej osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swojej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności. Obowiązek ten powierzyć można również innym, „niefachowym” podmiotom, jednakże w takiej sytuacji należy liczyć się z zarzutem winy w wyborze, co może skutkować odpowiedzialnością właściciela za powstałą szkodę.
 
Inną możliwością zabezpieczenia interesów właściciela nieruchomości jest zawarcie stosownej umowy ubezpieczenia. Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel, w myśl art. 822 § 1 kc, zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.
 
Warto również zwrócić uwagę na wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „zimowe obowiązki” spoczywające na zarządcach dróg oraz gminie. Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do obowiązków zarządu drogi. W przypadku, gdy ustawa nie precyzuje, na kim spoczywa obowiązek usunięcia i pozbycia błota, śniegu i lodu obowiązana jest do tego zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 5 ustawy gmina. Warto więc zwrócić uwagę, iż z mocy obowiązujących przepisów właściciel nieruchomości zobowiązany jest jedynie do uprzątnięcia chodnika, pozbycie się zaś zalegającego śniegu, błota i lodu należy odpowiednio do gminy lub zarządu drogi.
Powyższe uwagi świadczą o tym, iż zima niesie ze sobą szereg dodatkowych obowiązków, które nie powinny być lekceważone.
 
Joanna Frelichowska
Aplikant radcowski
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Pałucki Trusiński Hermelin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Pałucki Trusiński Hermelin specjalizuje się w prawie gospodarczym i podatkowym. Katalog usług Kancelarii obejmuje również profesjonalną obsługę z zakresu prawa: cywilnego, procesowego, pracy, a także własności intelektualnej. Kancelaria funkcjonuje od 2005 roku i dziś może pochwalić się wieloma sukcesami. Usługi Kancelarii Pałucki Trusiński Hermelin dedykowane są przedsiębiorcomposzukującym usług prawnych dających pełne bezpieczeństwo realizowanych transakcji, gwarantujących rzetelną analizę prawną aktualnej sytuacji czy umożliwiających skuteczne dochodzenie roszczeń.
Kancelaria Radców Prawnych Pałucki Trusiński Hermelin kieruje swoje usługi do firm i przedsiębiorców z całej Polski. Obecnie posiada dwa biura : w Warszawie (Aleja Jana Pawła II 80 lok. 58, Babka Tower, XIII piętro) i Bydgoszczy (ul. Wojska Polskiego 65 oraz ul. Pod Blankami 39-45.).
 
Więcej informacji na: www.ptlegal.pl
 

Artykuł dodał: Kamil Bielicki

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2019

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt